Land on sale

ICIMOD Lalitpur
Land Area Land Area 3Aana 2 paisa
NPR. 2,600,000
Awesome Image
Land on sale
Awesome Image
Land on sale
Awesome Image
Land on sale
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Property Description

L A N D    O N    S A L E   A T    I C I M O D  Lalitpur 


4 कुना मिलेको ३ आना २ पैसा जग्गा बिक्रिमा 

10 ft  र  3ft  बाटोले  छोएको  दक्षिण  मोडा  भएको  आनाको

✅२६ लाख मात्र ।✅


☎️ सम्पुर्ण  जानकारीकोलागी  : ९७४१४५५६३८ .

Map

Search For Property

Featured Property